contact us

           ชื่อบริษัท               : บริษัท เมกา โพลิเมอร์ จำกัด   และ   บริษัท เมกา รีซอร์สเซส จำกัด
           Company name     : MEGA POLYMER CO.,LTD. And MEGA RESOURCES CO.,LTD.

           ที่อยู่                     : 169 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
           Address                : 169 Moo.21 Bangpleeyai  Banfplee  Samutprakan  10540

           Tel                       : +662-1734416-8
           E-Mail                   :  Info@megapolymer.co.th

google map